J1

SSTL 1.

J2

SSTL 2.

J3

SSTL 3.

J4

SSTL 4.

J5

SSTL 5.

Kamis, 30 April 2015

Menghilangkan JavaScript dan CSS yang memblokir perenderan di konten

Rabu, 11 Maret 2015

Mengenang 111 tahun Prof. TM Hasbi Ash-Shiddieqy (10 Maret 1904-2015)

Ini Adalah Unduhan status facebook Prof. Moch.Nur Ichwan dengan fanspage MNI yng sangat inspiratif dalam rangka mengenang Prof. TM Hasbi Ash shiddieqy.

 "Sebagaimana ulama, pendapat-pendapat Prof. TM Hasbi Ash-Shiddieqy ada yang progresif ada pula yang konservatif. Pemikirannya pun mengalami pergeseran-pergeseran. Namun, pendapatnya tentang keniscayaan ijtihad dan keterbukaan dalam menerima kelompok "minoritas dalam Islam" masih sangatlah relevan". ungkap Prof. Moch.Nur Ichwanfanspage di bawah ini kita diajak untuk mengkritisi dan meneliti lebih jauh tentang kutipan pernyataannya. berikut  gambar dan tanggapan sampai pada akhir melihat situs Mc Gill 


AA :   Buktinya mana pak Moch Nur Ichwan? adakah bukunya yg mengulas khusus riwayat              imam bukhori muslim dari golongan tersebut di atas

MNI :   Abdul Aziz: Kutipan verbatim di atas dari pidato pengukuhan doctor HC dalam Ilmu             Syariah di Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975, yang berjudul "Ruang                  Lingkup Ijtihad para Ulama dalam Membina Hukum Islam". Saya belum tahu apakah             Hasbi membahasnya secara khusus. Sebenarnya hal ini bukan hal baru di kalangan      para ahli hadits. Anda bisa baca diskusi2 tentang hal ini misalnya     di http://www.ahlalhdeeth.com/ atau http://majles.alukah.net/. Rawi Mu'tazilah: misalnya 'Amr bin 'Ubaid. Rawi-rawi Ibadhi (Khawarij moderat): Imran bin Hattan, Jabir bin Zaid al-Azdi, al-Walid bin Katsir al-makhzumi, Ikrimah Maula Ibn Abbas. Rawi-rawi Syi'ah: Ibad bin Ya'qub al-Rawajini, Ubaidullah bin Musa al-Kufi, Aban bin Taghlib, 'Adi bin Tsabit, Abdul Malik bin A'yan al-Kufi, Auf bin Abi Jamilah, Ali bin Ja'd, Fithr bin Khalifah al-Makhzumi, Muhammad bin Fudhail, Sa'id bin 'Amr, Khalid bin Mukhlid al-Qathwani. Banyak banget ya? Bahkan al-Qathwani disebut "min kibari syuyukhi al-Bukhari" (termasauk salah satu guru besar al-Bukhari). Sebenarnya Hasbi kurang, belum menyebut golongan Qadariyah, yang lebih banyak lagi. Silakan yang tertarik meneliti lebih jauh.

L L : saya penasaran, apakah ada biografi orang per orang yg menyampaikan matan hadits? misalnya si fulan hidup tahun berapa lalu riwayat hidupnya gimana. Masalahnya selama ini kita cuma dikasih tahu matannya saja dan dari si fulan dari si fulan lain tanpa tahu dgn pasti siapa saja orang-orang ini.

Mbak Luthfa Lathiff: Ada. Biasa disebut kitab-kitab jarh wa ta'dil. Misalnya Mizan al-I'tidal, Tahdzib al-Kamal, Tahdzib al-tahdzib.

Lebih jauh lihat Tesis MA Yudian Wahyudi di McGill university

Jumat, 06 Maret 2015

20 Gelar Laqab sebagai Pengenal dan Pembeda para Ahli Hadis


Laqab adalah merupakan suatu gelar yang di berikan kepada seseorang karena suatu hal yang berkenaan dengan dirinya.
Banyak penulis yang membahas khusus masalah ini. Seperti Abu Bakar Ahmad bin Abdurrahman asy-Syairazi dan bukunya mengenai ini sangat bermanfaat. Kemudian Abu al-Fadhl bin al-Falaki al-Hafizh. [1]
            Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan dan menempatkan suatu laqab kepada yang bukan pemiliknya.
            Apabila laqabnya tidak disukai oleh orangnya, maka para ulama hadis menyebutnya sebagai pengenal dan pembeda dan bukan sebagai celaan, ejekan maupun olokan. Wallahu al-Muwafiq li ash-Shawwab.
            Al-Hafiz Abdul Ghani bin Said al-Mashri mengemukakan, ada dua orang mulia yang harus diberikan laqab jelek, yaitu Muawiyah bin Abdul Karim dengan laqab “Adh-Dhaal” karena dia pernah tersesat di jalanan Makkah dan Abdullah bin Muhammad dengan laqab adh-Dhaif, karena tubuhnya yang lemah bukan berkenaan dengan hadisnya.
            Ibnu Shalah menyatakan, yang ketiga adalah ‘Arim Abu an-Nu’man Muhammad bin al-Fadhl as-Saudsi. Hal ini disebabkan dirinya adalah orang yang shaleh dan jauh dari ‘Aramah (perbuatan buruk yang merusak).
            Ghundar. Ini adalah laqab Muhammad bin Ja’far al-Bashri yang meriwayatkan dari Syu’bah. Juga laqab Muhammad bin Ja’far ar-azi yang meriwayatkan dari Abu Hatim ar-Razi. Juga Muhammad bin Ja’far al-Baghdadi al-Hafizh al-Jawwal syaikh al-Hafizh Abu Naim al-Ashbahani dan yang lainnya. Juga Muhammad bin Ja’far bin Durran al-Baghdadai yang meriwayatkan dari Abu Khalifah al-Jumahi serta lainnya.
            Ghunjar. Ini adalah laqab Isa bin Musa at-Tamimi Abu Ahmad al-Bukhari[2] yang meriwayatkan dari Malik dan ats-Tsauri serta yang lainnya. Kemudian Ghunjar terakhir adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Bukhari al-Hafizh,[3] penulis “Tarikh Bukhar1”, yang wafat pada tahun 1412.
            Sha’iqah. Muhammad bin Abdurrahim guru Bukhari diberi laqab ini. Hal ini disebabkan kekuatan hafalan dan ingatannya.
            Syabaab. Dia adalah Khalifah bin Khayyath al-Muarrikh.
Zunaij. Dia adalah Muhammad bin Amru ar-Razi, guru Muslim.[4]
Rustah. Dia adalah Abdurrahman bin Umar.
Sunaid. Dia adalah al-Husain bin Daud al-Mufsir.
            Bundar. Dia adalah Muhammad bin Basyar. Disebut demikian karena dia bundaru al-Hadis.[5]
Qaishar. Ini adalah laqab Abu an-Nadhr Hasyim bin a-Qasim guru imam Ahmad bin Hambal.
Al-Akhfasy. Banyak orang yang diberi laqab ini, seperti Ahmad bin Imran al-Bashri an-Nahwi yang meriwayatkan dari Zaid bin al-Hubab.
Ibnu Shalah mengemukakan, para ahli Nahwu memberi laqab ini kepada tiga orang terkenal. Diantaranya adalah Abu al-Khattab Abdulhamid bin Abdul Majid. Dia disebutkan oleh Syibawaih di dalam bukunya yang terkenal. Kedua. Abu al-Hasan Said bin Mas’adah, di dirwayatkan darinya dalam buku Syibawaih. ketiga. Abu a-Hasan Ali bin Sulaiman, murid al-Abbas bin Yahya (Tsa’lab) dan  Muhammad bin Yazid (al-Mubarid).
            Murabba’.[6] Ini adalah laqab Muhammad bin Ibrahim al-Hafizh al-Baghdadi.
Jazarah. Dia adalah Shalih bin Muhammad al-Hafizh al-Baghdadi.
            Kilajah. Dia adalah Muhammad bin Shalah al-Baghdadi.
            Ma Ghammahu. Dia adalah Ali (bin al-Hasan bin) Abdushamad al-Baghdadi al-Hafizh. Dia juga dipanggil dengan ‘Allanu Ma Ghammahu. [7]
            Ubaid al-‘Ijl. Ini adalah laqab Abu Abdullah al-Husain bin Muhammad bin Hatim al-Baghdadi.
            Menurut Ibnu Shalah, mereka ini adalah para hafiz dari Baghdad, kesemuanya adaah murid Yahya bin Muayyan dan dialah yang memberikan mereka laqab-laqab ini.
Sajjadah. Dia adalah al-Hasan bin Hammad, salah seorang sahabat Waqi’, al-Husain bin Ahmad dan Syaikh bin Udaiu.
Abdaan. Ini adalah laqab sejumlah orang. Di antaranya adalah Abdullah bin Utsman, guru Bukhari.
Mereka ini adalah yang disebutkan Syaikh Abu Amru.[1] Di antara mereka adalah Abu al-Walid ad-Dubagh, Abu al-Farj in al-Jauzi dan Syaikhul Islam Abu al-Fadhl Ahmad ibn Hajar al-Asqalani. Karangannya adalah yang paling baik, mutakhir dan lengkap. At-Tadrib (h. 232)
[2] Aslinya Abu Muhammad, dan ini adalah salah. Hal ini sudah kami sahihkan dari Ibnu Shalah, ath-Tahdzib dan al-Mughni
[3] Demikian disebut disini, hal benar dan sesuai dengan Ibnu Shalah (h.231), Tadzkirah al-Huffazh (Jld. 2 h. 239). Di dalam al-Mughni disebutkan Muhammad bin Muhammad. Sepertinya ini dihubungkan kepada kakeknya
[4] Ini laqab Abu Ghasan Muhammad bin Amru al-Ashbahani ar-Razi guru Muslim.
[5] Maksudnya adalah banyak menghafal hadis. Di dalam kamus disebutkan Bundaru al-Hadits maksudnya adalah orang menghafal hadis
[6] Kata ini dalam bentuk ism maf’ul
[7] Jadi, dia memiliki dua laqab. Kata Ma Ghammahu adalah lafaz nafyi yang bertemu dengan kata kerja ghamma, sebagaimana yang diberi baris oleh Ibnu Shalah

Urgensi Tentang Pemikiran Pembelajaran Melalui Pengembangan Model Pembelajaran

ABSTRAK

The urgent of think about learning model is the varities supplying in providing teaching subject enrolling the aspect before and after learning.
Urgensi pemikiran tentang model Pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar Pembelajaran melalui model bertujuan untuk ‘ membantu siswa menemukan makna diri (jati diri) di dalam lingkungan sosial dan memecahkan dilemma dengan bantuan ‘kelompok’. Dengan pembelajaran melalui model siswa akan mengetahui perjalanan hidup serta aktivitas kerja keras seseorang dalam mencapai kesuksesan. Urgensi Pemikiran pembelajaran melalui pengembangan model pembelajaran terutama pada belajar model dapat dilakukan dengan fase-fase, yaitu fase perhatian, fase retensi, fase reproduksi dan fase motivasi, fase-fase ini akan menghasilkan penampilan seseorang. Dengan menggunakan fase-fase tersebut secara sistematis akan dapat memberikan pembelajaran melalui model secara efektif dan efisien.

Kata Kunci : Urgensi Pemikiran, Model Pembelajaran
62-0627-22849
 DAFTAR PUSTAKA
Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif: Referensi Guru Dalam Menentukan Model Pembelajaran. Medan: Media Persada, cet ke-3, 2012.

Wina Sanjaya, Kurikulum Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Faturrahman Pupuh, Strategi Belajar Mengajar  (Bandung: Refika Aditama, 2007

Roestiyah NK, Strategi Belajar Mengajar  .Jakarta: Rineka Cipta,, 2008.

Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif)  .Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Joyce Barker, Cooperative Learning in Student’s Role, (New York: Beverly Hills, 1999

Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Robert Gagne dalam Syaodih Nana, Teori-Teori Belajar  (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Moedjiono, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan, 1992.

Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Saifullah Ali, Pendidikan dan Pengajaran (Surabaya: Usaha Surabaya, 1983.

Abdul Syakur Terj. Kaidah-Kaidah Pendidikan ( Bandung: Toha Putra, 2011.


Abdul Majid dan Dian Andayani,  Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

Muhammad Buchori, Teknik-Teknik Evaluasi Dalam Pendidikan (Semarang: Jemars, 1983.
Minggu, 22 Februari 2015

Petunjuk Inventarisasi Penguasaan Tanah Leluhur di Kawasan Hutan
Base Camp Sidikalang. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Deputian Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peratanahan Nasional menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kawasan hutan sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. 


 Untuk lebih jelasnya ditautkan klik disini

Sabtu, 21 Februari 2015

HTTP 2 di Sajikan Lebih CepatPercepetan  Lansiran dari situs The Next Web HTTP// mengalami pembaharuan merupakan keniscayaan yang teraktual akan menjadi HTTP 2. Gawean IETF HTTP Working Group yang mengerjakan protokol HTTP baru untuk world wide web semakin nyata dan terealisasi.

Tujuan dari kompetensi teknis, persyaratan untuk implementasi sebelum dan pengujian, dan kebutuhan untuk mengizinkan semua pihak yang berkepentingan untuk komentar semua membutuhkan waktu dan tenaga. Di sisi lain, perkembangan pesat sekarang ini teknologi jaringan menuntut pengembangan tepat waktu standar. 

Standar Internet Proses ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Proses ini diyakini sesingkat dan sesederhana mungkin tanpa mengorbankan keunggulan teknis, pengujian menyeluruh sebelum penerapan standar, atau keterbukaan dan keadilan. 

Mark Nottingham adalah salah satu kelompok Kerja IETF HTTP dan Seorang Anggota dari TAG W3C sebagaimana dalam rilis di Mnot's Blognya Spesifikasi yang ditetapkan itu saat ini sudah diajukan ke RFC (request For Comment) Editor untuk melalui proses editorial sebelum akhirnya nanti dipublikasi sebagai standar HTTP yang baru.

Sebelum menjadi sebuah dokumen RFC, sebuah dokumen yang diajukan akan dianggap menjadi draf Internet (Internet draft), yang merupakan sebuah dokumen yang umumnya dikembangkan oleh satu orang pengembang di dalam kelompok kerja IETF atau IRTF. Sebagai contoh, kelompok kerja IPv6 (IPv6 working group) mengkhususkan usahanya hanya untuk mengembangkan standar-standar yang akan digunakan pada IPv6protokol calon pengganti IPv4. Setelah beberapa waktu, dokumen tersebut akan diulas dan akhirnya harus diterima secara konsensus oleh para penguji. Dan setelah diterima, maka IETF pun menerbitkan versi final dari draf Internet tersebut menjadi sebuah RFC dan kemudian memberikan nomor urut kepadanya, yang disebut sebagai RFC Number.

Standar baru tersebut membawa perbaikan kepada inti dari teknologi web, seperti waktuload yang lebih cepat, koneksi yang bertahan lebih lama, item yang bisa dikirim lebih cepat, dan server push.

Maka kita tunggu kehadirannya lebih cepat lebih baik.

Sabtu, 31 Januari 2015

“Teknik Pemecahan Masalah”


Kali ini saya ingin berbagi mengenai teknik memecahkan masalah. Teknik pemecahan masalah adalah sebagai proses menyelesaikan suatu permasalahan atau kejadian, upaya untuk mengambil pilihan yang terbaik yang mendekati kebenaran.
Sering kita melihat suatu permasalahan antara keinginan dan harapan tidak singkron maka perlu kita mencari penyebabnya bahkan kita mesti menelusuri secara ajeg. Bahkan dengan bantuan  mencari pemecahan masalah dilakukan dengan mesin pencarian  google dengan kata kunci “Teknik Pemecahan Masalah dan  “Problem Solving”
Isi pengantar diatas adalah informasi dan paling penting artikel Pemecahan masalah bahkan sering juga dimaksud dengan mengambil suatu Keputusan. Mengabil suatu solusi bahkan win win solusi tentunya mengarah kepada keputusan yang tebaik sehingga mengurangi masalah bahkan menghilangkan permasalahannya.
Dua paragraf diatas adalah informasi pendukung mengenai Teknik Pemecahan Masalah terbaru.  
Pertama skema dibawah ini adalah sangat strategis pada ujung tombak penyelesaian pemecahan masalah yang kerab diminati sebagai informasi di bawah artikel ini menjelaskan tehnik Pemecahan Masalah atau sering disebut Problem solving.
Mengapa inti artikel ini menjadi penting?
Paragraf diatas adalah inti artikel mengenai subjek Pemecahan masalah sebagai pengambil keputusan efektif tentunya tidak mudah  seseorang akan mengambil pertimbangan terbaik tentunya menelisiknya dengan beragam elemen yang komplementer atau secara filosofistis. Perbedaan filosofis ini adalah hal yang perlu disamakan sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengambil keputusn yang tepat.
Betapa pentingnya kita melihat kondisi atau lingkungan cakupan yang spesifik secara fisikis dan juga sosial baik secara eksternal maupun internal perlu kita perhatikan baik itu dilingkungan keluarga, perusahaan, sekolah dan disituasi dimana anda berada.
Sebagai Pimpinan sejatinya mengambil keputusan berdasarkan hasil dari penggalian informasi yang akurat dan terhangat serta paling mutkhir atau tranding topik. Hal yang di kehendaki dalam artikel Teknik Pemecahan Masalah adalah Bagaimana seorang pengambil keputusan melengkapinya dengan terbentuknya Bank Persoalan  atau Data base yang akurat terpercaya.
Secara keseluruhan dalam kehidupan kita tentunya dihadapkan permasalahan permasalahan yang kompleks  bahkan sangat rumit di lingkungan masing masing. Kita semestinya jangan berlarut-larut dalam bergelimangnya permasalah tersebut tentunya adalah suatu keberuntungan anda di mudahkan mesin pencarian google menemukan artikel “ Teknik Pemecahan Masalah tebaru “ini.
Empat Tahapan yang perlu di jalankan menurut Benjamin B.T dan Charles H, Kepner yakni: 


  1. Analysis Situasi
  2. Analysis  Masalah
  3. Decition Analysis
  4. Potential Analysis Problem
Analysis Situasi yakni mengidentifikasi, mengklarifikasi, prioritas penanganan sejak dini, mana yang ditunda serta mana yang menimbulkan permasalahan. Kita hendaknya menentukan tujuan mana yang menjadi target utama jangan di campur campur. Mengumpulkan fakta-fakta dengan catatan yang relevan kebiasaan yang berlaku, pendapat dan perasaannya. 

Lalu mempertimbangkan fakta dan tentukan kelanjutan yang harus diambil dengan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lain, pelajari pengaruhnya dan menentukan apa tindakan yang semestinya diambil, hal ini kita hendaknya bersikap bijaksana. Tentukan siapa yang mengambil keputusan secara menyeluruh atau sebagian tertentu saja. Adalah bijaksana juga kita pertimbangkan siapa-siapa yang perlu diberi informasi tentang keputusan atau tindakan yang diambil. Lalu tentukan waktu yang tepat untuk di ekskusi terakhir adalah periksa hasil pelaksanaan dengan mengevaluasinya apakah tujuan tercapai dan pelajari perubahan sikap dan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain.

Sementara analisis keputusan di poin kedua  kita hendaknya membendakan apa yang harus di capai dan dengan apa ingin di capai pencapaiannya. Skala prioritas adalah “ penting” dan juga alternative terbaik dalam mengimpementasikan sehingga optimal.