PINTAKU

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Allah, Zat yang paling awal dan Zat yang paling akhir. Wahai zat yang memiliki kekuatan yang pasti. Duhai Allah yang menyayangi kaum miskin. Zat yang maha menyayangi diatas para penyayang. Engkaulah Tuhan alam semesta.
Dengan Huruf Ha pada kata rahmat. Dengan huruf Mim pada kata Mulk(kerajaaan). Dengan Dal pada kata dawam (abadi).” Dan tiadalah Muhammad itu selain hanya seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaanNya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan sifat-sifat mereka di Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya dan tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus diatas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah Hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh diantara mereka ampunan dan pahala yang besar”
Ya Allah, Tunjukanlah kepada kami jalanmu yang lurus, jalanmu yang ada dilangit dan dibumi. Ingatlah , hanya kepada Allah segala persoalan itu kembali. Ya Allah berilah aku petunjukmu dan limpahilah aku keberkahan dan anugrah-Mu dan kumpulkan aku da antara “Tangan”Mu. Ya Allah aku adalah dari_Mu dan akan menghadap kepadaMu. Engkau sangat berkuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, aku meminta kepadaMu berkat tempatMu yang mulia di Arasy dan puncak rahmat di kitabMu. Dengan namaMu yang agung, dengan keagunganMu yang luhur, dan cemerlangnya cahaya”Wajah”Mu yang agung dan tinggi, dengan anugrahmu yang mulia, kedermawananMu yang merata, dengan berkat kalimat-kalimatMu yang sempurna yang tiada bias dilampaui orang-orang bertaqwa dan orang-orang yang maksiat.
Wahai tuhan, yang maha mulia dari semua makhluk yang mulia, wahai tuhan yang maha menciptakan , yang maha menderma, maha kasih, maha sayang, maha penolong saat kami dalam kesempitan, maha Penanggung, maha pengintai, maha penghitung, Maha agung, aku meminta padamu agar dilimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kami Muhammad SAW, Ampunilah Aku,sayangilah aku, berilah aku rezeki engkaulah sebaik-baik pemberi rejeki.
Ya Allah berilah aku rezeki sebaik pagi sebaaik Sore, serta sebaik kepastian dan sebaik ketentuan yang telah kau tuliskan. Ya Allah, pada pagi hari aku tak bisa menolak sesuatu yang aku tak sukai serta tak dapat memiliki manfaat yang aku harapkan. Dan segalanya, semua perkara berada diatas tanganMu. Dan pagi-pagi ini aku tergantung dengan pekerjaanku dan tiada orang yang fakir yang lebih fakir dari aku, dan tiada yang kaya melebihi Engkau, wahai zat yang maha hidup dan maha Mengatur, aku memohon sangat kepadaMu dengan RahmadMu
Ya Allah, jangan sampai musuhku menghancurkanku dan jangan pula sahabatku berbuat jelek kepadaku. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita cita puncakku dan puncak pengetahuanku. Jangan kuasakan kepemimpinan atasku kepada orang yang justru tak mengasihiku.
Ya Allah berilah aku rezeki yang datang tanpa aku cari serta kemenangan tanpa dimenangkan. “Ya Allah tuhan kami, turunkan kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami dan engkaulah pemberi rejeki yang paling utama. “Ketika Zakaria masuk kedalam mihrab (Maryam) ia mendapatkan rezeki dan dia berkata, Dari mana semua ini?maka berkatalah Maryam,’ini dari Allah, sesunggunya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan.
Ya Allah, Jika rezekiku di langit, turunkanlah, jika rezekiku dibumi,keluarkanlah, Jika rezekiku tak ada adakanlah. Dan jika rezekiku terwujud, tetapkanlah, jika rezekiku jauh, dekatkanlah. Jika rezekiku dekat, permudahlah. Jika rezekiku banyak, abadikanlah. Dan jika Rezekiku tak ada dimana-mana, ciptakanlah dan pindahkan kepadaku ketempat rezeki itu berada. Berkahilah rezekiku disana serta kuasakanlah aku di tanganMu. Jadikanlah tanganku diatas dengan pemberian dan jangan jadikan tanganku dibawah dengan menerima pemberian. Ya Allah aku orang yang berlindung kepadaMu dan Engkau bagi kami adalah Penanggung. Jangan engkau ambil miliku serta milik mereka rezeki yang telah engkau berikan. Wahai zat yang maha Penyayang dan Maha Mulia, muliakan kami wahai zat yang dekat dan pengabul doa.Aku mengetuk pintu simpanan RahmadMu karena sesungguhnya engkau adalah Maha pembuka dan Maha Mengaetahui.
Ya Allah, yang Maha Kaya, maha Terpuji, yang maha Memulai dan Maha Mengembalikan, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pemberi, berilah aku kemampuan untuk taat kepadaMu dan jauh dari bermaksiat kepadaMu, dan aku memohon anugrah kepadamu, bukan kepada siapa pun selain diriMu.
Wahai zat yang senantiasa memberi dan tak pernah diberi. Wahai Tuhan yang menyelamatkan orang dan tak pernah meminta selamat, Wahai zat yang Maha Agung dan Mulia. Wahai zat yang Maha tinggi dan Pemberi kenikmatan. Yang Tiada Tuhan selain Engkau, Wahai Allah yang memberi aman kepada orang-orang yang takut. Ya Allah, Jika Engakau tulis aku dalam kitab IndukMu sebagai orang celak, terhalang, tertolak, Ubah dan tetapkan aku dalam kitab IndukMu itu sebagai orang yang mujur, diberi rezeki dan selalu bertepatan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berkata dan perkataanMu adalah bear dalam kitabMu yang Kau turunkan melalui lisan nabiMu. Semoga Allah menghapus apa yang dikehendakiNyadan menetapkannya sebagai yang terbaik karena Dialah pemilik kitab induk.
Kami berdoa kepadaMu, maka kabulkanlah doa kami seperti yang Engkau janjikan kepada kami. Wahai zat yang Maha hidup, Maha Pengatur, maha Pencipta langit dan bumi, Maha mulia, maha agung, gembirakanlah kami dari kesempitan, wahai zat yang kebaikannya terjadi sejak lama, wahai Pemberi, Wahai Penganugrah, wahai zat ang abadi, wahai Zat yang memenuhi kantuk orang-orang kaya, dan Pemberi kekayaan orang-orang miskin dari keluasannya.
Ya Allah Wahai Zat yang tiada tuhan selain Engkau, yang maha menutupi dan Maha Pengganti, kasihanilah akukarena kefakiranku. Ya Allah aku meminta padamu kekayaanMu yang tak bias disebutkan.Berilah aku kemuliaan yang tak meghalangi agamaku, karena sesunggungnya Engkau Maha agung. Ini adalah pagi yang baru yang aku meminta kepadaMu Perlindungan dari setan dan bantuan atas nafsu buruk yang mengarah kepada kejahatan. Berilah kami kesempatan untuk senantiasa dekat kepadaMu, Wahai Zat yang Agung dan mulia. Wahai yang maha Pemberi, maha Pembuka, maha pemberi rezeki, wahai yang maha Luas, Maha kaya, maha Pemberi kekayaan, Maha Pemberi kenikmatan, Maha Pemberi kelebihan. Ya Allah, berilah aku dengan anugrahMu yang agung itu rezeki yang luas dan banyak. Wahai Zat yang maha Baik, Maha Menerima ampunan, wahai Dia, Wahai yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang.
Ya Allah permudahlah aku dengan urusan dan rezekiku dan jaglah aku dari kerja keras dalam mendapatkannya. Jagalah aku dari tamak dan kikir setelah menadapatkannya. Jadikan rezekiku sebagai penyebab untuk beribadah kepadaMu dan menyaksikan hukum-hukumMu. Ya Allah aku meminta kepadaMu (Ya Allah 3X) Engkau zat yang satu, yang esa, yang sendiri, yang menjadi tempat bergantung, yang memberi Kekayaan, dengan namaMu yang memiliki kelembutan yang samara dengan zatMu yang memiliki cahaya dan keagungan, dengan zatMu yang memiliki kemuliaan, dengan zatMu yang memiliki kekuasaan, dan bukti keagungan serta kekuasaan.
Aku Meminta kepadaMu dengan namaMu yang tinggi semua yang telah Kau berikan kepada para kekasihMu yang engkau kehendaki dan Kau ilhamkan kepada para kekasihMu dari kalangan orang yang suci. Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadaMu dengan namaMu yang tersembunyi dan diberkati dan yang suci dan disucikan, berilah aku rezeki dari sisiMu yang dengan rezeki itu aku bias mendapat petunjuk, dan dengannya pula kefakiranku bias menjadi kekayaanku, dengannya pula aku bisa memutus hubungan hati dengan setan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha memberi, maha penganugrah, maha memberi rezeki, maha pembuka maha mengetahui, maha memberi, maha menderma maha mencukupi, maha kaya maha pemberi kekayaan, Maha pemberi segala sesuatu, maha pemberi anugrah, maha lapang, maha Penerima syukur para hamba, maha memiliki Keutamaan, kenikmatan, kedermawanan, dan kemuliaan.. Ya Allah, aku meminta kepadaMu dengan hak kedermawanan, kemuliaan, kebaikanMu,dan dengan hak Nabi Muhammad SAW, kabukanlah doaku, dan dengan hak surah AlWaqiah dan dengan hak Pembuka, Penguasa, Pemaksa, dan pemberi sebaik-baiknya pemberi rezeki. Wahai zat yang memberi kekayaan orang-orang fakir, maha pengampun yang tidak membalas dosa.permudah urusanku serta berilah aku rezeki yang halal, baik, dan diberkahi. Padukan aku dengannya. Jadikan ia bagiku, wahai Tuhan yang maha agung dan maha Mulia, karena sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa terhadap segala sesuatu, serta Penerima Doa. Dan dengan keindahan dan kesempurnaaMu, berilah rahmat semulia-muliannya makhlukMu, Muhammad SAw, dan keluarga serta sahabatnya semua.
Ya Allah, sesungguhnya aku pada pagi dan sore hari selalu menyukai kebajikan dan membenci kejahatan. Mahasuci Allah dan segala puji bagi Allah. TIada Tuhan selain Allah, dan Maha besar, tiada daya dan kekuatan selain Allah, yang maha tinggi dan maha Agung. Ya Allah, berilah aku petunjuk dengan cahayaMu yang dating dan tampak kepadaku, yang berada diantara diriku dan makhlukMu yang lain.
Ya Allah, ciptakan rezeki untukku dan jagalah aku dari loba, beban kerja yang terlalu berat dan meletihkan.Jagalah aku dari kesibukan hati memikirkan rezeki dan menggantungkan pikiran terhadapnya. Cegahlah aku dari merendahkan diriku kepada makhluk lain karenanya,dan jaga lah aku dari kikir dan loba setelah mendapatkan rezeki. Ya Allah, permudahaku mendapatkan rezeki yang halal, baik, dan berkah. Segala rezeki itu kepadaku, Wahai Allah, sebaik-baiknya Pengabul semua doa
Ya Allah,tiada benda terkecil di langit, tiada genangan air dibumi, tiada tetesan dilautan, tiada orbit digunung, tiada daun dipohon, tiada gerakan dalam tubuh tiada kilasan dalam mata, dan tiada detakan napas kecuali semuanya Engkau ketahui dan Engkau saksikan. Dan dariMu petunjuk dan kerajaanMu yang luas, dan dengan kekuasaanmu yang luas, dan dengan kekuasaanMu yang Kau ciptakan seluruh isi bumi dan langit, pengaruhilah hati seluruh makhluk, karena sesungguhnya Engkau maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah kasihilah aku karena kemiskinanku, gantilah kesukaranku, jadikan KelembutanMu atas segala persoalanku, dan jadikanlah aku memiliki lisan yang selalu benar dan jadikan aku panutan bicara. Jadikan aku selalu bicara yang benar, dan melaksanakan Sunah dan kitabMU. Ya Allah ingatkanlah aku ketika aku lupa, bangunkanlah aku ketika terlena. Ampunilah aku jika aku bermaksiat kepadaMu, dan terimalah jika aku taat kepadaMu. Sayangilah aku karena sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, terangilah hatiku, muliakanlah hatiku dengan cinta dan pengertian. Berilah aku kemampuan membaca AlQuran, Ilmu Pengetahuan, dan pemahaman, Wahai zat yang mengabulkan segala tujuan. Muliakan aku dengan berbagai macam kebaikan.Tiada daya dan kekuatan selain dari Allah, yang Mahatinggi dan Maha agung.Dan dengan keindahan dan kesempurnaanMu Berilah selawat kepada makhlukMu yang paling berbahagia, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, dan kepada semua keluarga, sahabat, ahli bait, para istri, para pendukung, dan kelompoknya, serta selawat untuk seluruh nabi dan rasul dan mereka yang selalu menjadi pengikut mereka dengan kebajikan hingga hari kiamat nanti. Segala puji bagi Allah , seru sekalian Alam.(“doa mdh mndpt rezki halal” oleh Syekh A.Q.Jailani telah diterjemahkan)

Post a Comment

1 Comments

 1. salam sobat
  amin,,semoga Allah swt selalu memberikan rahmat kepada kits semua dan selalu mendengar pinta kita.
  trims kunjungan dan follownya
  saya sudah follow balik.
  maaf baru berkunjung,karena mudik.

  ReplyDelete
Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)